[ZF]: Quy trình tương tác cơ sở dữ liệu trên Model với Zend_Db

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với của lớp . Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng _Table rất khó khăn trong việc thực hiện. Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong .
Trước hết, ta cần tìm hiểu về lớp . Đây là thư viện tạo ra một giá trị toàn cục trong ứng dụng của chúng ta, nó có thể chứa giá trị, mảng và một đối tượng. Để thiết lập ta sử dụng cú pháp:

Sau khi tiết thiết lập, ta có thể lấy giá trị ở bất kỳ đâu bởi cú pháp:

Trong bài này, ta sử dụng chúng để lưu trữ hành động kết nối với cơ sở dữ liệu của chúng ta.

Tạo cơ sở dữ liệu và thêm dữ liệu vào bảng theo cú pháp sau:

Khai báo kết nối cơ sở dữ liệu tại file application/configs/application.ini như sau:

Tiếp tục, mở file bootstrap.php thêm đoạn code sau:

Theo đoạn code trên, ta thêm vào phương thức initDatabase(). Đây là phương thức sẽ được triệu gọi khi chạy ứng dụng. Tại đây, ta lấy thông tin kết nối từ nội dung đã cấu hình ở file application.ini.

Kế tới, ta thực hiện việc tạo registry để lưu trữ đối tượng kết nối này.
Tại thư mục Models, ta tạo file tên User.php
Với nội dung lớp này như sau:

Như bạn thấy, tại lớp _User này trước hết ta tạo một construct() lấy giá trị từ registry để đưa vào thuộc tính tên $db. Để mỗi khi ta khởi tạo đối tượng thì đối tượng kết nối đã được tạo sẵn.

Kế đến ta tạo phương thức listall() thực hiện công việc liệt kê toàn bộ người dùng có trong bảng user. Lúc này, để thực hiện được câu truy vấn thì ta dùng phương thức query() chạy. Và lấy kết quả bới phương thức fetchAll() .

Tiếp tục, tại controller User ta gọi model như sau:

Đoạn code trên có tác dụng gọi model user và gọi tiếp phương thức listall() của model để hiện thị thông tin của người dùng bởi các thẻ thử nghiệm bên dưới.

Với phương pháp tương tác này, rõ ràng chúng ta có thể chạy bất cứ câu lệnh nào mà ta muốn trong ứng dụng một cách dễ dàng. Đồng thời, có thể tạo ra những tùy biến kết hợp giữa Zend_Db_Table Zend_Db. Chẳng hạn, với câu truy vấn đơn giản, ta có thể sử dụng Zend_Db_Table để lấy giá trị. Nhưng với các câu truy vấn phức tạp đòi hỏi phải kết bảng, xử lý nhiều, thì việc dùng cách tương tác Zend_Db lại là sử lựa chọn hiệu quả nhất.

Ở trên là một ví dụ về sự kết hợp cả hai, với listall() là phương thức sử dụng câu truy vấn thuần. Trong khi listall2() ta sử dụng mô hình active record để lấy dữ liệu.

Kết thúc bài này, ít nhiều chúng ta đã có thể định hình và hiểu rõ hơn về cơ chế tương tác cơ sở dữ liệu trong zend framework. Qua đó có thể vận dụng linh hoạt chúng trong thực tế để giải quyết các vấn đề về cơ sở dữ liệu. Trong bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng lớp Zend_Paginator để phân trang dữ liệu cho ứng dụng.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">