[ZF]: Những kiến thức cơ bản về Zend_Form

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về . Qua đó sử dụng chúng để thực hiện cho ứng dụng. Tiếp theo bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về . Một trong những lớp khá tiện dụng trong nhằm thực hiện tạo ra các thành phần tương tác trong một .

Để thao tác được với . Trước hết, ta tạo một thư mục forms trong application và trong thư mục này ta tạo file User.php với nội dung như sau:

Ở đoạn code trên ta tạo ra lớp tên tức là chỉ ra đường dẫn từ thư mục forms tới file user.php. Tại lớp này ta lại có phương thức init(). Đây là phương thức sẽ được gọi trước tiên khi chúng ta khởi tạo lớp .

Vì lớp Form_User của chúng ta kế thừa lớp Zend_Form nên trong lớp này chúng ta có thể sử dụng từ khóa $this để gọi các phương thức của lớp Zend_Form.

Tại đây ta khai báo action và method bằng phương thức setAction() và setMethod(). Kế tới ta tạo các thành phần trong form như text, radio, select, textarea, submit. Bởi phương thức:

+ Thành phần là: text, radio, select, textarea, checkbox, submit.

+ Tên là tên của form mà bạn muốn gán vào.
+ Thuộc tính thêm là những phần tử ta muốn thêm vào như label, size, cols, rows,…
Riêng với thành phần radio, select ta dùng thêm multioptions để biểu diễn các giá trị của chúng bên trong form.
Sau cùng ta dùng phương thức

Để thêm chúng vào trong ứng dụng.

Giống với phần làm việc với zend_db_table vậy, để zend framework có thể hiểu được lớp Form_User. Chúng ta phải cấu hình trong file bootstrap.php của thư mục application thông tin như sau:

Sau khi đã hoàn tất file cấu hình này. Kế tới ta mở file UserController.php trong thư mục application/controllers và thêm vào nội dung gọi form như sau:

Vì ta đã truyền các thành phần của form ở trên vào view form. Do vậy, ta cần xuất các thành phần này trong view để hiển thị cho người dùng thấy.

Mở file index.phtml theo đường dẫn views/scripts/user/ và đưa vào đoạn lệnh bên dưới:

Chạy ứng dụng:http://localhost/zfform/user/

Và kết quả sẽ hiển thị:
zend form01 [ZF]: Những kiến thức cơ bản về Zend Form

Bạn thấy đấy, zend form cho ta kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, Zend Form cũng tích hợp sẵn một số đặc điểm khi thể hiện form. Như khái niệm về các thẻ <dt>, <dd> xuất hiện trong HTML 5 cũng được đưa vào sử dụng. Vậy làm thế nào để có thể tùy biến các thẻ trong zend form dễ dàng nào ?.

Muốn tùy biến trong zend form, ta sử dụng thêm một khái niệm nữa là decorator trong zend form. Phương thức này cho phép ta thêm thắt và thay đổi các định dạng của thành phần trong form theo cách của riêng ta.

Vậy trước khi ta thực hiện việc addElements ta cần khai báo như sau:

Vì ở trên ta có khai báo cho các phần tử đều tồn tại một label. Và chúng được bọc trong cặp thẻ <dt>. Để xóa bỏ nó, ta cần bỏ các dòng khai báo label ở trên của các phần tử.

Tiếp tục ta thêm vào đoạn code sau để xóa bỏ các thẻ <dd> và <dt> bọc lấy các phần tử form.

Phương thức removeDecorator(‘HtmlTag’) cho phép ta xóa bỏ cặp thẻ <dd> trong các phần tử khi chúng phát sinh.

Phương thức removeDecorator(‘Label’) cho phép ta xóa bỏ thẻ <dt>. Vì mặc dù ta đã xóa bỏ label ở phía trên nhưng khi hiển thị thì cặp thẻ <dt> vẫn chưa mất hoàn toàn. Do vậy cần có thêm phương thức này để xóa bỏ hoàn toàn thẻ <dt>.

Riêng ở nút submit thì do không có thẻ <dt> nên để định dạng nó ta phải sử dụng phương thức: removeDecorator(‘DtDdWrapper’);

Sau khi đã khai báo và cấu hình xong. Kế tới ta tạo file Form_Register.phtml tại thư mục views/scripts với nội dung:

Đây là trang đưa các thành phân trong form ra bên ngoài. Tại đây để lấy thông tin action hoặc method, ta dùng các phương thức như getAction(), getMethod(),…Và để lấy các thành phân khái trong form ta dùng $this->element->Tên mà ta đã khai báo trong lớp tạo form.

Cuối cùng chạy lại ứng dụng: http://localhost/zfform/user

Kết quả như ta mong đợi phải không nào.

Để lấy dữ liệu hoặc kiểm tra thông tin từ form tại UserController.php ta sửa indexAction() như sau:

Để kiểm tra xem người sử dụng có truyền dữ liệu từ form hay không ?. Ta dùng phương thức:

Và để lấy giá trị từ form ta dùng phương thức:

Như vậy, ở phần này. Tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu quy trình làm việc trên zend form. Qua đó áp dụng nó để xây dựng mẫu biểu tương tác người dùng cho ứng dụng. Thực tế thì chúng ta không nhất thiết phải sử dụng zend form. Có khi chỉ cần dùng HTML thuần trong view thì cũng đã tạo được form rồi. Nhưng lợi thế của việc sử dụng zend_form được thể hiện rõ ở phần validation, filter, captcha…Nghĩa là chúng ta sử dụng zend form kết hợp với vấn đề kiểm tra tính hợp lệ trên dữ liệu dựa vào các lớp được xây dựng sẵn của zend framework.

Tiếp tục ở bài kế tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng zend_validation trong zend form như thế nào. Qua đó ta hoàn toàn có thể xây dựng những mẫu biểu tương tác với người dùng một cách dễ dàng.

(Bùi Quốc Huy)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">