[ZF]: Hướng dẫn cách cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên

được xem là một trong những framework phổ biến và có sức mạnh rất lớn so với mặt bằng chung các đang có mặt hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo được Zend Framework. Người sử dụng phải có những hiểu biết nhất định về các khái niệm mô hình ba lớp M-V-C, kiến thức PHP 5.x thuần và một số kinh nghiệm xử lý tình huống khi tiếp cận lỗi thực tế.
Trong bài này, chúng ta sẽ đề cập về những định nghĩa, kiến trúc của Zend Framework như thế nào và làm cách nào để sử dụng cấu hình thư mục tùy biến trên website của chúng ta.
Zend Framework được xây dựng với một thư viên rất đồ sộ. Nên việc nghiên cứu và đọc hết tài liệu Zend Framework là điều không đơn giản. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm hiểu những nguyên tắc hoạt động chính của Zend Framework như thế nào. Qua đó ta có những góc nhìn cơ bản khi tiếp cận với project liên quan đến Zend Framework.

A- Tìm hiểu cách làm việc Zend Framework:

Chúng ta vẫn thấy Zend Framework đưa ra tên các thư viện Zend_application
Hay Zend_Application_Bootstrap_Bootstrapper. Vậy làm với cách viết này, Zend Framework hoạt động ra sao ?.
Trên thực tế, Zend Framework dựa vào thư viện để đọc và làm việc trên các lớp một cách rất cụ thể. Bởi đường dẫn chi tiết của chúng đã được thể hiện rõ nét ngay trên tên của chúng. Kỹ thuật này trong OOP (lập trình hướng đối tượng) còn gọi là lazy loading.

Như vậy khi Zend Framework đặt tên Zend_Application. Điều đó có nghĩa là nó gọi tới file Application trong thư mục zend.

Cụ thể là: library/Zend/Application.php
Hay với tên: Zend_Application_Bootstrap_Bootstrapper
Có nghĩa là: library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrapper.php
Thật đơn giản phải không nào ?. Tuy nhiên, để can thiệp vào các thư viện này. Đòi hỏi bạn phải rất vững và hiểu thật rõ Zend Framework, nếu không thư viện và ứng dụng của Zend Framework sẽ bị hỏng khi các bạn sử dụng các thư viện.

B- và ứng dụng đầu tiên:

Ở phần này, tôi sẽ hưỡng dẫn các bạn xây dựng nhanh một ví dụ khởi động Zend Framework. Chi tiết diễn giải các đoạn lệnh trong ví dụ tôi sẽ trình bày ở những bài sau.
Đầu tiên, bạn cần download thư viện zend framework tại đây. Sau đó, giải nén và bạn sẽ thấy thư mục library. Hãy sao chép thư mục này vào mô hình ở bên dưới (thư mục www/zfexam/library).
Xây dựng mô hình các thư mục như sau:
www/zfexam/application
www/zfexam/public/
www/zfexam/library
Tại thư mục library, bạn chỉ việc copy và thư viện zend, phiên bản mới nhất vào đây.
Thư mục pubic: bạn lần lượt tạo 2 file mới là: index.php và .htaccess
File index với nội dung như sau:

Trong file .htaccess lại tiếp tục copy và past đoạn code sau:

Tại thư mục application bạn lại tạo các thư mục:

www/zfexam/application/controllers
www/zfexam/application/views
www/zfexam/application/models
www/zfexam/application/configs
Tại thư mục controllers tạo file:
www/zfexam/application/controllers/IndexController.php
Tại file IndexController.php copy nội dung sau:

File index/index.phtml có nội dung như sau:

 

Tại thư mục configs tạo file application.ini:
www/zfexam/application/configs/application.ini
Với nội dung:

 

Và tiếp tục tạo file bootstrap.php ở thư mục application
www/zfexam/application/bootstrap.php
Với nội dung:

 

Và cuối cùng chúng ta cùng chạy:
http://localhost/zfexam/public/
Như vậy, bạn đã viết ứng dụng đầu tiên bằng Zend Framework rồi đấy.
Và cấu trúc Zend Framework như hình bên dưới:
zend 01 [ZF]: Hướng dẫn cách cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên
Lưu ý : Để zend framework, bạn cần phải bật mod rewrite trên web server.
Cách bật mod rewrite:
Đầu tiên bạn cần tìm đến file httpd.conf (vì không biết các sử dụng web server nào nên tôi không đưa ra đường dẫn cụ thể). Các bạn cũng có thể dùng chế độ tìm kiếm file trong window để tìm file này.
Sau đó tìm đến dòng
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Và bỏ đi dấu thăng của nó nếu máy của bạn vẫn chưa bật mod rewrite.
Cuối cùng bạn cẩn restart lại apache để hệ thống cập nhật thông tin mà bạn vừa chỉnh sửa từ hệ thống.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">