Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

Yêu cầu đặt ra là thiết kế mở rộng với diện tích sàn tăng gấp đôi (tổng số 1500 m2) với khu đất thiết kế nhỏ hẹp cho sẵn. Một nhà hát với 100 chỗ được xây dựng với mục đích đáp ứng đủ nhu cầu mà vẫn không làm rối thêm hình ảnh từ sau tòa nhà hiện có.

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

 

Khu đất thiết kế trước đây thuộc Đại hoc Melbourne, ngành in ấn và nghệ thuật (Bắc Melbourne), nó chứa các trường học được xếp vào di sản cấp nhà nước (số 307 phố Queensberry). Mục đích của dự án nhằm khôi phục và phát triển khối giáo dục theo phương vị ngang, xây dựng một trạng thái mới cho các cơ sở nghệ thuật với tầm nhìn và cam kết lãnh đạo giáo dục mới.

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

Thông tin dự án:

sư: Maddison Architects
Địa điểm: Melbourne, Victoria, Australia
Hiệu trưởng: Peter Maddison
Chủ trì thiết kế: Drew Carling
Kiến trúc sư tham gia dự án: John Simmons, Jolie Lam
Nhóm hướng dẫn: Kim McLaren, Chris Jones, Petra Mueller, Stephanie Tan, Amanda Blows
Dự án năm: 2011
Ảnh ©: William WattDiện tích: 1,500 m2
Nhà thầu: Cockram Construction
Kỹ sư kết cấu: Peter Felicetti Pty Ltd
Tư vấn thiết kế di sản: Lovell Chen

  Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

Yêu cầu đặt ra là thiết kế mở rộng với diện tích sàn tăng gấp đôi (tổng số 1500 m2) với khu đất thiết kế nhỏ hẹp cho sẵn. Một nhà hát với 100 chỗ được xây dựng với mục đích đáp ứng đủ nhu cầu mà vẫn không làm rối thêm hình ảnh từ sau tòa nhà hiện có.

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

Các không gian khác bao gồm phòng hội thảo, phòng quan sát và nghiên cứu, tất cả đều được bố trí bằng phương pháp của nhà lý luận TS Kenn Fischer và tham gia thực hiện một cách sáng tạo.

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

Làm việc với kiến trúc sư chuyển về Di sản Lovell Chen, chúng tôi đánh giá được mối liên hệ giữa cái “cũ” và “mới”, và làm thế nào để tính biểu hiện từ đó rõ nhất. Chúng tôi quyết định tôn trọng  các điểm giao hòa của các tòa nhà hiện có và mang tới sự năng động cho khu vực mới. Các nguyên tắc của ESD được áp dụng, kết hợp các chiến lược thiết kế thụ động bằng hệ thống năng lượng mặt trời, quạt thông gió, bể thu nước mưa.

 Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects Tham quan học viện giáo dục Bastow / Maddison Architects

 

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">