Công ty trả lương tối thiểu dưới mức quy định của chính phủ, nên làm gì?

Trường hợp giám đốc công ty không chấp nhận yêu cầu của bạn, căn cứ Điều 163 BLLĐ, bạn có quyền làm đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động, gửi đến Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (trường hợp công ty đã thành lập HĐHGLĐCS) hoặc gửi đến cơ quan lao động cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính để cơ quan lao động cử hòa giải viên lao động (trường hợp công ty chưa thành lập HĐHGLĐCS) để yêu cầu tiến hành hòa giải tranh chấp lao động về tiền lương giữa bạn với công ty.

 
* Tôi đang làm trong doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài tại khu chế xuất Linh Trung 2. Hiện nay doanh nghiệp trả cho tôi là 900.000 một tháng. Theo tôi được biết, mức lương này dưới mức lương quy định của chính phủ. Như vậy doanh nghiệp tôi đang làm có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì tôi phải làm sao?


 Công ty trả lương tối thiểu dưới mức quy định của chính phủ, nên làm gì?
(Meo Con)

– Điều 55 BLLĐ quy định: Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 1 Nghị định Số 111/2008/NĐ-CP ngày/ 10-10-2008 của Chính phủ (quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam) quy định: “Quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện từ ngày 1-1-2009 theo các vùng như sau: 1. Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I”.

Theo Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định số 111/2008/NĐ-CP Chính phủ quy định: “Vùng I, gồm các địa bàn: Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; Các quận thuộc TP.HCM”.

Chiếu theo các quy định pháp luật nêu trên, hiện nay doanh nghiệp bạn đang làm việc thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động trên địa bàn tại khu chế xuất Linh Trung (thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM), do vậy kể từ ngày 1-1-2009, mức lương tối thiểu mà công ty bạn phải trả công cho người lao động là 1.200.000 đồng/tháng.

Theo Điều 2 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP Chính phủ quy định: Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định Số 111/2008/NĐ-CP được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong HĐLĐ, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định Số 111/2008/NĐ-CP, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong HĐLĐ cho phù hợp.

Như vậy doanh nghiệp bạn đang làm việc trả cho bạn mức lương tối thiểu là 900.000đ/tháng để làm căn cứ tính lương cho bạn là vi phạm pháp luật lao động.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của bạn thì trên cơ sở Điều 158 BLLĐ, bạn có quyền làm đơn khiếu nại trực tiếp giám đốc công ty, yêu cầu giám đốc công ty phải tính lại mức lương tối thiểu là 1.200.000 đồng/tháng để làm căn cứ tính mức lương cho bạn theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị định Số 111/2008/NĐ-CP.

Trường hợp giám đốc công ty không chấp nhận yêu cầu của bạn, căn cứ Điều 163 BLLĐ, bạn có quyền làm đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động, gửi đến Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (trường hợp công ty đã thành lập HĐHGLĐCS) hoặc gửi đến cơ quan lao động cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính để cơ quan lao động cử hòa giải viên lao động (trường hợp công ty chưa thành lập HĐHGLĐCS) để yêu cầu tiến hành hòa giải tranh chấp lao động về tiền lương giữa bạn với công ty.

Nếu qua hòa giải không thành hoặc quá ba ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn yêu cầu hòa giải của bạn mà không giải quyết đơn yêu cầu hòa giải, trên cơ sở Điều 166 BLLĐ, bạn có quyền làm đơn khởi kiện công ty tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty bạn có trụ sở chính để yêu cầu tòa án giải quyết, xét xử buộc công ty bạn phải tính lại mức lương tối thiểu để làm căn cứ tính mức lương cho bạn theo đúng quy định của pháp luật.

 

>> Xem thêm tin tuyển dụng các ngành nghề phổ biến:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">