chủ nhà thương mại và luật bảo vệ người tiều dùng

Hợp đồng thuê xe thuộc phạm vi của Luật bảo vệ người tiêu dùng, số 68 năm 2008 (Đạo luật) như là một “dịch vụ” được định nghĩa là bao gồm cả việc cung cấp quyền truy cập hay sử dụng cơ sở hoặc các tài sản khác trong điều khoản của một thuê.

ch bt 45 chủ nhà thương mại và luật bảo vệ người tiều dùng

Tin bán căn hộ chung cư trên website: NhaDatSo.com

Chủ nhà điều hành một doanh nghiệp cho thuê sẽ là một nhà cung cấp “hoặc” cung cấp dịch vụ trong các điều khoản của Đạo luật, nếu thuê thương mại cho bên thứ ba là trong quá trình kinh doanh bình thường của nó, giải thích, Lucinde Rhoodie, giám đốc, giải quyết tranh chấp tại Cliffe DekkerHofmeyr .
Đạo luật được áp dụng cho tất cả các thuê thương mại đã ký kết với người tự nhiên cũng như những người thuộc pháp lý với doanh thu hoặc tài sản có giá trị hàng năm thấp hơn R2 triệu.
điều này không có ý nghĩa gì đối với chủ nhà?
Ý nghĩa quan trọng nhất của Đạo luật về cho thuê thương mại liên quan đến các điều khoản hợp đồng không công bằng, không hợp lý hay bất công và tác động của nó.
Đó là một nguyên tắc được thiết lập tốt của pháp luật hợp đồng mà một bên, khi ký hợp đồng, được thực hiện để bị ràng buộc bởi các nghĩa thông thường và hiệu quả của các từ xuất hiện trên chữ ký của mình.
Bởi vì các quy định của Đạo luật, chủ nhà có thể bây giờ không còn cho rằng tòa án sẽ thực thi một thỏa thuận cho thuê đơn giản là dựa trên nguyên tắc chữ ký. Trong trường hợp tòa án trước đó đã thông qua chính sách mà nó sẽ tránh ‘viết lại thương lượng giữa các bên “, Đạo luật bây giờ mong muốn tòa án để làm như vậy để thi hành các Luật, bà nói.
Đạo luật cấm một số quy định trong hợp đồng cụ thể và tuyên bố những người khác là không công bằng, không hợp lý hay bất công và buộc chủ nhà để mang lại một số điều khoản của hợp đồng thuê đến sự chú ý của người .
Phần 48-52 của các thỏa thuận với các điều khoản hợp đồng không công bằng, không hợp lý và không công bằng luật. Mục 48 và s49 inter alia cấm các nhà cung cấp tức là chủ nhà từ các thoả thuận về các điều khoản đó là không công bằng, không hợp lý hay bất công, trong đó có điều khoản yêu cầu người tiêu dùng, tức là người thuê nhà để từ bỏ bất kỳ quyền hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ, từ bỏ bất kỳ trách nhiệm pháp lý của chủ nhà hoặc mà áp đặt như một điều kiện nhập vào một thuật ngữ giao dịch đó là không công bằng, không hợp lý hoặc không công bằng và nghiêm cấm các thỏa thuận đó là quá mức một chiều có lợi cho chủ nhà.
Nó cũng đòi hỏi một chủ nhà, tại thời điểm bước vào đàm phán hợp đồng thuê, mang đến sự chú ý của người thuê nhà có thời hạn của hợp đồng thuê từ mà nội dung hạn chế trong bất kỳ cách nào có nguy cơ hoặc trách nhiệm của chủ nhà hoặc bất kỳ người nào khác, ngụ ý để tạo thành một giả định về rủi ro hoặc trách nhiệm của người thuê nhà, mục đích để áp đặt một nghĩa vụ người thuê phải bồi thường cho chủ nhà hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ nguyên nhân, nội dung là một sự thừa nhận của bất kỳ thực tế của người thuê nhà; và liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc cơ sở đó là chịu rủi ro quy định nhất định.
binh thanh1 chủ nhà thương mại và luật bảo vệ người tiều dùng

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận Bình Thạnh – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Các quy định của s48 (1) sẽ được áp dụng thường cho các khoản tiêu chuẩn trong các thoả thuận cho thuê thương mại, theo đó giới hạn trách nhiệm của chủ nhà đối với các thiệt hại yêu cầu bồi thường của người thuê nhà và bồi thường cho chủ nhà từ bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba.
Các quy định của s48 và s49 là khá mơ hồ và cầu xin các câu hỏi: làm thế nào tòa án sẽ xác định liệu một hạn của hợp đồng thuê rơi hôi của các quy định của s48 và s49?
Mặc dù có một nỗ lực để xác định các điều khoản trong Đạo luật, nó vẫn mở chủ quan giải thích.
Mỗi trường hợp sẽ phải được xác định trên cơ sở từng trường hợp và có khả năng là tòa án sẽ có liên quan với các điều kiện thông thường được sử dụng trong thương mại.
Hậu quả có khả năng nhất của Luật này sẽ được khách thuê dựa trên s48 đến s51 để thoát khỏi trách nhiệm pháp lý nào đó được tạo ra bởi các điều khoản của hợp đồng thuê, ví dụ, được tham gia như là một bị đơn trong một vụ kiện do một cá nhân người bị thương trong một căn nhà thuê, bởi đức hạnh của một bồi thường được cung cấp bởi người thuê nhà có lợi cho chủ nhà.
Người thuê cũng có thể cố gắng sử dụng các đạo luật tuyên bố vô hiệu những điều khoản đó hoặc bào chữa giúp chủ nhà từ thiệt hại yêu cầu bồi thường của người thuê nhà hoặc giới hạn lượng tử của các tuyên bố như vậy hoặc các điều khoản trong đó lấy đi quyền của người thuê để hủy bỏ hợp đồng thuê trong những hoàn cảnh nhất định, nếu một người thuê nhà có thể thấy rằng các điều khoản như vậy là không công bằng, không công bằng và không hợp lý.
ban can ho chung cu1 chủ nhà thương mại và luật bảo vệ người tiều dùng

Thư mục tìm kiếm chung cư trên website: NhaDatSo.com

  • Nếu bạn cần biết thêm thông tin về nha dat, Click vào đây để biết thêm kiến thức về nhà đất.

Nếu bất kỳ hạn rơi hôi của các quy định của s48 đến s51 của Đạo luật, người thuê sẽ có quyền yêu cầu Toà án ra lệnh để hiệu quả mà các hạn làm trái luật là vô hiệu, hoặc hạn như bị cắt đứt từ phần còn lại của thỏa thuận hoặc thay đổi đến mức mà nó sẽ là bất hợp pháp.
Vì vậy, những gì chủ nhà có thể làm để bảo vệ tốt hơn mình?
Các nguyên tắc trọng vẫn là công bằng và hợp lý.
Chủ nhà phải đảm bảo rằng khi bước vào hợp đồng thuê bất kỳ hạn mà có thể nằm trong các loại đã ghi ở s48 đến s51 không soạn thảo trên bất kỳ điều khoản không hợp lý, và, trước và tại thời điểm nhập vào một thỏa thuận giải thích cho người thuê, với người thuê nhà ký một tuyên bố rằng những từ như thế đã được đưa đến sự chú ý của nó, là hậu quả giải thích và hiểu rõ.
Thực tế thời kỳ bất ổn trước cho các chủ nhà và các quy định cũ ngành công nghiệp trong hợp đồng thuê và không có nghi ngờ rằng người thuê nhà sẽ bắt đầu dựa nhiều hơn vào các quy định của Đạo luật để thoát khỏi điều kiện lựa chọn hợp lý áp đặt bởi hợp đồng thuê thương mại.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so3 1024x722 chủ nhà thương mại và luật bảo vệ người tiều dùng

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">