[CakePHP]: Những thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu

Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với . Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền .
Để dễ dàng cho việc tương tác với (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database. thông tin kết nối vào hệ thống. (Xem lại bài CakePHP Framework cho người mới bắt đầu).
Sau khi đã kết nối vào hệ thống, tiếp đến ta tiến hành thực hiện các câu truy vấn sau để tiến hành tạo bảng dữ liệu mẫu, để phục vụ cho những đoạn code test bên dưới.

 

Tiếp tục, trong thư mục app/models ta tiếp tục tạo file tên book.php với nội dung sau:


Có thể hiểu ý nghĩa của những đoạn code trên như sau:

– Tên file và class Model được đặt ở dạng số ít.
– Tên Model đặt giống với tên table tương ứng nhưng ở dạng số ít.
– VD tôi có table users . 

Tên file Model dùng cho table users là :§ user.php
Tên class là : User§

– Như trong ví dụ này tôi có table books thì

Tên file Model dùng cho table books là :§ book.php
Tên class là : Book§
Kế tới trong thư mục app/controllers/ ta tạo file books_controller.php với nội dung sau:

 

– Hàm : $this->Book->find(“all”) Gọi Model Book , Model Book sẽ tự động lấy tất cả dữ liệu trong table books và trả về kết quả dạng mãng như sau:
5338012059 c6194e32f2 z [CakePHP]: Những thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu

– Hàm : $this->set(“data”,$data) gán giá trị vào biến $data để hiển thị tương ứng

Trong thư mục app/view/tạo file thư mục books tương ứng với Controller Bookstrên
Trong thư mục books, tạo fileexam01.cpt:

 

Sau khi đã hoàn tất các công đoạn trên. Chạy thử kết quả theo đường dẫn sau ta sẽ có:

http://localhost/cakephp/books/exam01
5338623030 46770a027a z [CakePHP]: Những thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu
Truy vấn có điều kiện :
Thêm vào Controller Book với function exam02 :

 

-Tham số“conditions”ơ đây ý nói điều kiện lọc . Ở đây tôi lọc “những title chuỗi bắt đầu là PHP và phía sau là gì cũng được
– Bạn có thể thêm điều kiệu lọc như “lấy tất cả ngoại trừ id có giá trị là 4
– Vậy Controller Books bây giờ là :


 

Trong app/views/booksTạo file exam02.ctp:


 

Chạy kiểm tra thử :http://localhost/cakephp/books/exam02
5338012149 5cbed91a52 z [CakePHP]: Những thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu

Truy vấn theo cách bình thường:
– Bình thường ở đây là ta viết 1 câu truy vấn hoàn chỉnh và thực thi nó, không dùng các hàm
Hổ trợ sẵn của CakePHP , bởi đôi lúc ta cần thực thi những câu truy vấn dài và phức tạp mà lại không nhớ cách viết của CakePHP thì dùng phương pháp nàyThêm vào Controller Book function exam03 : 

 

Trong app/views/books/tạo fileexam03.ctp:

 

Chạy kiểm tra thử :http://localhost/cakephp/books/exam03

5338012213 e4736b04e8 z [CakePHP]: Những thao tác trên mô hình cơ sở dữ liệu 

Vậy qua bài này ta cần lưu ý các điểm sau :
– Tên table đặt dạng số nhiều , Model tương ứng cùng tên và ở dạng số ít . Vd : table users -> Moldel User
– Các hàm truy vấn CSDL :
+ $this->Book->find(“all”);
+ $this->Book->find(“all”,dieu_kien);
+ $this->Book->query(cau_truy_van_sql);
+ $this->Book->getNumRows();

(Thái Thanh Phong)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">