[CakePHP]: Một số quy ước cơ bản và cách sử dụng

Ở bài trước, chúng ta đã có dịp nói về cách cài đặt và tìm hiểu kiến trúc bên trong của . Trong bài, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn sử dụng và làm quen với các quy ước cơ bản trong . Qua đó nắm bắt tổng quan đồng thời vận dụng một cách linh hoạt nhất có thể.
Cách đặt tên file, tên lớp
 
– Tên file sử dụng chữ thường, dùng dấu “_” để phân cách các từ
– Tên lớp dùng (viết hoa chữ cái đầu tiên của từ)
Ví dụ : ta có tên lớp là MyClass-> file class tương ứng :my_class.
Dưới đây là các ví dụ về cách đặt tên file cho mỗi dạng lớp khác nhau mà bạn thường sử dụng trong ứng dụng CakePHP :
cakephp 05 [CakePHP]: Một số quy ước cơ bản và cách sử dụng
Các qui ước về Model và CSDL
– Tên các lớp model được đặt ở dạng số ít và việc viết hoa thường tuân theo CamelCased
Ví dụ: Person, BigPerson và ReallyBigPerson.
– CakePHP không hỗ trợ khóa chính gồm nhiều cột. Nếu bạn muốn thao tác trực tiếp kết nối (join) các bảng, hãy truy vấn trực tiếp hoặc thêm một khóa chính thay cho khóa nhiều cột.
Ví dụ:

– Lẽ ra trong table post_tags, bình thường thì 2 cột post_id và tag_id ta có thể cho nó làm khóa chính nhưng CakePHP không chấp nhận điều này.

– Tên bảng tương ứng với các model của CakePHP ở dạng số nhiều và sử dụng gạch dưới (_) tên bảng tương ứng với các model ở trên là people, big_people, really_big_people.
– Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt tên bảng khác đi và cho CakePHP biết điều này thông qua biến $useTable trong model (các bài viết tiếp theo sẽ có ví dụ).
– Bạn có thể dùng thư viện Inflector có sẵn trong CakePHP để kiểm tra dạng số ít/số nhiều của các từ.
– Các khóa ngoại trong các quan hệ hasMany, belongsTo, hasOne có tên mặc định là số ít của tên bảng kèm theo _id ở cuối cùng.
Ví dụ với quan hệ NewsCategory có nhiều News, bảng news sẽ có khóa ngoại đến bảng news_categories news_category_id.
– Các bảng liên kết được sử dụng trong quan hệ hasAnhBelongsToMany(viết tắt là HABTM – quan hệ nhiều nhiều) được đặt tên bằng cách kết nối các tên model theo thứ tự abc, vì vậy tên đúng sẽ là apples_zebras chứ không phải là zebras_apples.
– Do đó, ta phải thêm một khóa khác có tên là id
– Khóa chính mặc định trong CakePHP là cột id, kiểu int, tự tăng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể định nghĩa lại khóa chính cho bảng thông qua biến $primaryKey trong model.
– Thay cho việc sử dụng kiểu int, auto-increment làm khóa chính, bạn có thể sự dụngchar(36)hoặc binary(36), khi đó CakePHP sẽ tự động tạo ra UUIDs để làm khóa khi ta thêm mới một record. UUID là một chuỗi gồm 32 byte, tương ứng với 36 ký tự.
Ví dụ :550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
 
Qui ước về :
– Tên lớp của controller đặt theo dạng số nhiều,

– Tuân theo CamelCased và cuối tên phải có chữ “Controller”.

Ví dụ: ta có Controller tênProductsthì có class Controller như sau :

– Khi một phương thức trong Controller được đặt tên bắt đầu với với dấu “_”ở phía trước, bạn sẽ không thể truy xuất nó từ bên ngoài mà chỉ có thể truy xuất trong controller đó (cái này gọi là private).

Ví dụ:

Kết quả hiển thị như sau:

index() : public function
_get_product() : private function
Mô tả hoạt động :
-http://localhost/products: function index() :run
-http://localhost/products/_get_product: function _get_product() :not run
-http://localhost/products/viewProduct: function _get_product() :run
Ví dụ :
Ta có controller NewsController với 2 function:
– View_all()
– View_detail()
Thì ta phải có 2 file tương ứng :
– View_all.ctp
– View_detail.ctp
Đặt trong thư mục app/view/news
– Mặc định, nếu trong controller NewsController có methodview(), khi gọi actionviewtrên trình duyệt (http://localhost/news/view) thì Controller sẽ tìm file view.ctp trong app/views/news/view.ctp
– Tuy nhiên, bạn có thể gọi một file view khác không phải là view.ctp bằng lệnh

 

Ví dụ về mặc định :


 

-Truy cập :http://localhost/news/view->load file :view.ctptrong thư mục app/views/news/

Ví dụ về load 1 file view khác :

 

– Truy cập :http://localhost/news/view-> load file :view_demo.ctp trong thư mụcapp/views/news/

 
Tổng kết : viết demo đơn giản với CakePHP
– Viết dứng dụng đơn giản với đường link :http://localhost/cakephp/relax/playgame/10
– Từ link trên, ta cần có :
– Model : trong ví dụ này không xử lý dữ liệu nên không cần viết
– View : file view.ctp để hiển thị kết quả : Ban dang chon tro choi thu 12
– Controller :Relax với action Playgame nhận tham số 12
Cách thực hiện :
– Vào thư mục app/controllers/ tạo relaxs_controller.php với nội dung :

 

Ghi chú : Hàm $this->set(“data”,$info) gán mảng giá trị $info vào biến $data để hiển thị bên View tương ứng

– Vào thư mục app/views/ tạo thư mục relaxs ứng với Controllers relaxs trên
– Trong thư mục relaxs mới tạo , ta tạo file playgame.ctp với nội dung :

 

-Kiểm tra kết quả :http://localhost/relaxs/playgame/12

cakephp 06 [CakePHP]: Một số quy ước cơ bản và cách sử dụng
Title không hiển thị kết quả như mong muốn do CakePHP có 2 chế độ :
– Dùng template có sẳn của nó
– Template của mình
Trong ví dụ này , mình dùng template mặc định nên phần title là do CakePHP quyết định

(Thái Thanh Phong)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">