[CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Khi ta viết một ứng dụng cho Framework. mặc định đã hổ trợ cho chúng ta dao diện sẵn . Nhưng đôi khi tùy theo sở thích, nhu cầu , xu hướng … nên bắt buộc người thiết kế cũng như người lập trình cần có những giao diện (layout) cho riêng mình. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chúng ta tạo 1 layout cho riêng mình và cách áp dụng 1 Helper CakePHP Framework vào ứng dụng của mình.
Khi phân tích 1 trang web , nhìn chung ta thấy gồm các phần chính như sau :
cake layout 01 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Để vận dụng được sự hổ trợ mạnh mẽ chắc năng load layout của CakePHP FrameWork , ta phân tích các thành phần cố định và thành phần động :

cake layout 02 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Như vậy ta để tránh việc xử lý các thành phần cố định ở controller ta chỉ cần viết 1 class Hepler để hiển thị nó . Còn thành phần động sẽ được xử lý thông qua Controllers.

Cái file cần chuẩn bị trong Tutorial Framework như sau :

+ app/ :
-app_controller.php

+ app/controllers/templates/ :
-templates_controller.php (Controller chính để load layout)

+ app/views/templates/ :
– index.ctp
– view.ctp

+ app/views/helpers/ :
– common.php (Tạo các thành phần cố định : menu , header,footer)

+- template.ctp (File chứa nội dung layout)

+ app/webroot/css/ :
– style.css (file CSS của layout)
Tạo file app_controller.php (app/)

Tạo file common.php (app/views/helpers/)

Tạo file templates_controller.php (app/controllers/templates/) :

Tạo file layout template.ctp (app/views/layouts/template.ctp) : File này chứa nội dung layout bao gồm các thành phần cố định và thành phần động như ban đầu mô tả. Nội dung file này gồm mã HTML và PHP…

Tạo file style.css (app/webroot/css/style.css)

Hình mô ta khi file template.ctp sử dụng file helper Common.php (click vào hình để xem hình lớn)

cake layout 03 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Như thường lệ , khi tạo 1 fuction cho 1 Controller , thì ta phải tạo file view tương ứng để hiển thị nội dung trong file view đó.Trong ví dụ này ta có Controller Templates với 2 function là index() và view(), cần phải có 2 file view là : index.ctp và view.ctp để hiển thị nội dung tương ứng.

Tuy nhiên chúng ta đang sử dụng layout template.ctp (app/views/layouts/template.ctp) ,nên chỉ cần tạo 2 file index.ctp và view.ctp ,nội dung của 2 file này các bạn bỏ trống. Ví dụ function index() được gọi , nó sẽ load file index.ctptự động nạp file layout vào (app/views/layouts/templates.ctp).

Hình mô tả khi file view load file template.ctp (Click vào hình để xem hình lớn)
cake layout 04 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Chạy thử ứng dụng :

http://localhost/cakephp/templates

 

cake layout 05 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

Khi click vào link của Menu : http://localhost/cakephp/templates/view/1

cake layout 06 [CakePHP]: Kỹ thuật thiết lập và sử dụng layout

 

(Thái Thanh Phong)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">