[CakePHP]: Hướng dẫn kỹ thuật phân trang trong CakePHP

Qua loạt bài trước về , hẳn lúc này các bạn đã có góc nhìn tương đối về nguyên tắc làm việc của . Nhất là chúng ta đã tìm hiểu về cách thức hoạt động đối với trong CakePHP. Ở bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật của CakePHP để hoàn thiện ứng dụng một cách đầy đủ hơn.
Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.php thông tin kết nối vào hệ thống. (Xem lại bài CakePHP Framework cho người mới bắt đầu).
Sau khi đã kết nối vào hệ thống, tiếp đến ta tiến hành thực hiện các câu truy vấn sau để tiến hành tạo bảng dữ liệu mẫu, để phục vụ cho những đoạn code test bên dưới.

 

Tiếp tục, ta tạo Controller Books (app/controllers/books/books_controller.php)


 

– Để sử dụng chức năng phân trang của cakePHP thì trong Controller cần có thành phần helper Paginator :


và namespace paginate :

– Ở đây tôi lấy tất dữ liệu bắt đầu với 4 record đầu tiên vào theo thứ tự giảm dần theo “title”.

 

– Nếu chỉ lấy những 1 số field cần thiết :

 

– Để lấy dữ liệu theo cấu hình của biến namespace paginate ta dùng hàm $this->paginate(‘ten_model’), trong ví dụ này model của tôi có tên là Book.

 

– Việc cấu hình biến namspace paginate dùng hàm $this->paginate(‘ten_model’)

Giống như việc cấu hình điều kiện truy xuất dữ liệu và lấy dữ liệu bằng hàm$this->find(‘…’);.(Xem lại hàm truy vấn CSDL)
– Chúng ta chỉ cần cấu hình như vậy là có thể phân trang cho CSDL , mặc định cakePHP dùng biến page để xác định trang hiện tại.
Tiếp tục, ta tạo model Book (app/models/book.php)

 

Sau đó, ta tạo tiếp view(phần hiển thị) cho việc phân trang (app/views/books/paging.ctp)


 

Cuối cùng, ta chạy với đường dẫn sau để xem kết quả:

http://localhost/cakephp/books/paging
cakephp 07 [CakePHP]: Hướng dẫn kỹ thuật phân trang trong CakePHP

(Thái Thanh Phong)

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">